Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wójta Gminy Drużbice
o konieczności przygotowania obiektów budowlanych do okresu
zimowego poprzez sprawdzenie stanu technicznego obiektów
budowlanych
14.01.2019 więcej
Wykaz decyzji wygasłych z dniem 01.01.2018 r.
zgodnie z art. 546 Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze
zm.)
31.12.2018 więcej
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych
28.12.2018 więcej
Kurenda
Szanowni Rolnicy Gminy Drużbice!
27.06.2018 więcej
Nowe taryfy opłat za wodę i ścieki
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
04.06.2018 więcej
Informacja
Wójta Gminy Drużbice
30.05.2018 więcej
Wybory uzupełniające na Sołtysa Sołectwa Zwierzyniec
Wybory uzupełniające na Sołtysa Sołectwa Zwierzyniec
17.05.2018 więcej
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rasach, Rasy 27
10.04.2018 więcej
Rekrutacja do placówek oświatowych
na rok szkolny 2018/2019
31.01.2018 więcej
30.11.2017 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się