Lista artykułów

Nazwa artykułu
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rasach, Rasy 27
10.04.2018 więcej
Rekrutacja do placówek oświatowych
na rok szkolny 2018/2019
31.01.2018 więcej
30.11.2017 więcej
Obwieszczenie ROŚ.6831.22.2017
wydanie decyzji znak: ROŚ.6831.22.2017 zatwierdzająca podział
działek nr ewid. 428 oraz nr ewid. 447 o nieuregulowanym stanie
prawnym położonych w obrębie geodezyjnym Zwierzyniec, gm.
Drużbice.
21.09.2017 więcej
Informacja
Wójta Gminy Drużbice
02.06.2017 więcej
Ogłoszenie
podział nieruchomości gruntowych o nieuregulowanym stanie
prawnym tj. działek nr ewid. 447 i 428
11.04.2017 więcej
Obwieszczenie IBP.6721.2.2016
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu
Wdowin”
19.01.2017 więcej
Powołania rzeczoznawców
do szacowania wartości zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi
w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych
06.12.2016 więcej