Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
na realizację zadań publicznych
08.01.2019 więcej
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
projektu Programu Współpracy Gminy Drużbice z  Organizacjami
Pozarządowymi
08.10.2018 więcej
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Drużbice w 2017 r.
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
29.05.2018 więcej
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
na realizację zadań pożytku publicznego w 2018 roku w
zakresie: - sportu i kultury fizycznej, - kultury i sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
21.02.2018 więcej
Nabór kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej
opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na
realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej, w roku 2018 r.
18.01.2018 więcej
Nabór kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej
opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na
realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018 r.
18.01.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 0050.4.2018 - otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych w 2018 roku
09.01.2018 więcej
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
Programu Współpracy Gminy Drużbice z Organizacjami
Pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
10.10.2017 więcej
Sprawozdanie
z realizacji programu współpracy Gminy Drużbice w 2016 roku z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego
02.06.2017 więcej
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
na realizację zadań pożytku publicznego przeprowadzonego w
dniu 20 marca 2017 roku
27.03.2017 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się