Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
na realizację zadań pożytku publicznego w 2018 roku w
zakresie: - sportu i kultury fizycznej, - kultury i sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
21.02.2018 więcej
Nabór kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej
opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na
realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej, w roku 2018 r.
18.01.2018 więcej
Nabór kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej
opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na
realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018 r.
18.01.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 0050.4.2018 - otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych w 2018 roku
09.01.2018 więcej
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
Programu Współpracy Gminy Drużbice z Organizacjami
Pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
10.10.2017 więcej
Sprawozdanie
z realizacji programu współpracy Gminy Drużbice w 2016 roku z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego
02.06.2017 więcej
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
na realizację zadań pożytku publicznego przeprowadzonego w
dniu 20 marca 2017 roku
27.03.2017 więcej
Nabór kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej
opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na
realizację zadań publicznych z zakresu:
15.03.2017 więcej
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
na realizację zadań pożytku publicznego przeprowadzonego w
dniu 20 lutego 2017 roku
27.02.2017 więcej
Zarządzenie nr 0050.21.2017 - otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego w 2017 roku
23.02.2017 więcej
1234