Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie IBP.6720.1.13.2016
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Drużbice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
28.11.2016 więcej
Obwieszczenie IBP.6721.1.2016
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
03.08.2016 więcej