Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie ROŚ.6220.2.2018
wydanie decyzji umarzającej postępowanie administracyjne
15.11.2018 więcej
Obwieszczenie ROŚ.6220.1.2018
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla
przedsięwzięcia polegającego na „wykonaniu urządzenia
wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych
06.11.2018 więcej
Obwieszczenie ROŚ.6220.8.2016/2017/2018
wydana została decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach
02.02.2018 więcej
Obwieszczenie ROŚ.6220.4.2017/2018
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
15.01.2018 więcej
Obwieszczenie ROŚ.6220.10.2016/2017
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
18.12.2017 więcej
Obwieszczenie ROŚ.6220.8.2016/2017
o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko
27.11.2017 więcej
Obwieszczenie ROŚ.6220.10.2016/2017
ponowna ocena oddziaływania na środowisko
26.10.2017 więcej
28.09.2017 więcej
Obwieszczenie GK.6220.3.2017
umorzenie postępowania
05.09.2017 więcej
Obwieszczenie ROŚ.6220.10.2016/2017
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia
13.06.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się