Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie
podział nieruchomości gruntowych o nieuregulowanym stanie
prawnym tj. działek nr ewid. 447 i 428
11.04.2017 więcej
Obwieszczenie IBP.6721.2.2016
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu
Wdowin”
19.01.2017 więcej
Powołania rzeczoznawców
do szacowania wartości zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi
w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych
06.12.2016 więcej