Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
Programu Współpracy Gminy Drużbice z Organizacjami
Pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
10.10.2017 więcej
Sprawozdanie
z realizacji programu współpracy Gminy Drużbice w 2016 roku z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego
02.06.2017 więcej
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
na realizację zadań pożytku publicznego przeprowadzonego w
dniu 20 marca 2017 roku
27.03.2017 więcej
Nabór kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej
opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na
realizację zadań publicznych z zakresu:
15.03.2017 więcej
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
na realizację zadań pożytku publicznego przeprowadzonego w
dniu 20 lutego 2017 roku
27.02.2017 więcej
Zarządzenie nr 0050.21.2017 - otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego w 2017 roku
23.02.2017 więcej
Zarządzenie nr 0050.20.2017
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację
zadań pożytku publicznego
23.02.2017 więcej
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
projektu zmian „Programu Współpracy Gminy Drużbice z
Organizacjami Pozarządowymi ...
31.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 0050.4.2017 - otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznego w 2017 roku
19.01.2017 więcej
Oferta realizacji zadania publicznego
Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Wieczór - polskie i
lokalne tradycje"
29.11.2016 więcej
123